MÁME OTVORENÉ PO - PÁ 8:00 - 15:30
ZAVOLAJTE NÁM 553 400 340

Zásady ochrany osobných údajov

Úvod

Obchodná spoločnosť DEMAXIA, s.r.o., sídlom Praha, Kloboučnická 26, PSČ: 14000, IČO: 06045898, zaps. v obchodnom registri Okresného súdu v Praz pod sp C 274 918 (ďalej len „Spoločnosť“ alebo tiež „Správca“) pristupuje k osobným údajom maximálne zodpovedne, chráni všetky spracovávané osobné údaje, kedy s týmto cieľom prijala primerané bezpečnostné opatrenia a pri ich spracovaní postupuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov); (Ďalej len „GDPR„).

Cieľom týchto zásad je oboznámiť svojich zákazníkov, ako aj ďalšie osoby, ktorých údaje môže Spoločnosť spracovávať, akým spôsobom Spoločnosť osobné údaje spracúva a chráni, vrátane informácie o právach subjektu osobných údajov a ich uplatnenie.

Správca osobných údajov

DEMAXIA, s.r.o.

Sídlom Praha, Kloboučnická 26, PSČ: 14000, Česká republika
IČ: 06045898,
zaps. v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 274 918

www.zaluzieee.sk
email: info@zaluzieee.sk
tel.: +421 xxx xxx xxxx

Účel a spracovanie osobných údajov

Spoločnosť osobné údaje spracúva Najmä za účelom Uzavretie zmluvného vzťahu a právnych Základom je teda plnenie zmluvy, tj. Dodanie tovaru a poskytnutie služieb. Okrem tohto Môže Spoločnosť zpracovávám osobné údaje pre plnenie právnych povinností, Najmä povinností v zmysle účtovnej a daňovej legislatívy. Ďalej pre určenie, výkon a obhajobu právnych nárokov. Po ukončení poskytovania služieb Môže Spoločnosť uchovávať niektoré z Vašich osobných údajov, ktorých spracovanie je nevyhnutné na ochranu práv Spoločnosti a prípadnému obhajobu právnych nárokov, vrátane vymáhania neuhradených platieb.

Spracované osobné údaje

Pre vyššie uvedené účely spracúva Spoločnosť osobné údaje, ktoré sú Vami poskytnuté. Ide najmä o nasledujúce údaje:

  • identifikačné údaje ako je meno, priezvisko, miesto realizácie, e-mail a telefón
  • kontaktné údaje ako je emailový a telefónný kontakt.

Spracovanie osobných údajov na základe súhlasu

Ak Spoločnosti udelíte súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov pre účely zasielania obchodných oznámení či na účely oslovovanie s ponukami služieb a produktov, a to prostredníctvom emailu alebo telefónne kontaktu, beriete na vedomie, že poskytnutie tohto súhlasu je dobrovoľné a je možné ho kedykoľvek písomne ​​odvolať. Súhlas je poskytovaný do jeho odvolania.

Cookies

Pri návšteve webových stránok Spoločnosti spracovávame Vaše osobné údaje prostredníctvom súborov cookies. Účelom tohto spracovania je vytváranie analýz návštevnosti a získavanie ďalších informácií o využívaní webových stránok Spoločnosti zákazníkmi a prispôsobenie obsahu webových stránok.

Príjemcovia osobných údajov

Spoločnosť sprístupňuje osobné údaje iba oprávneným zamestnancom Spoločnosti a jednotlivým spracovateľom osobných údajov zmluvne dohodnutých Spoločnosťou, vždy však iba v miere potrebnej na naplnenie jednotlivých účelov spracovania na základe zodpovedajúceho právneho titulu pre spracovanie osobných údajov. V prípade dopytu tovarov a služieb poskytuje Spoločnosť tieto oznámené údaje zmluvným partnerom, ktorí v prípade Vášho dopytu tovarov a služieb zaisťujú uzatvorenie príslušného zmluvného vzťahu, dodanie tovaru a poskytnutie služieb (v tomto prípade už následne Spoločnosť Vaše osobné údaje nespracúva a ich správcom sa stáva zmluvnou partner Spoločnosti zabezpečujúce dodávku tovaru a služieb). Spoločnosť je v zákonom stanovených prípadoch povinná niektoré osobné údaje odovzdať na základe platných právnych predpisov napríklad orgánom činným v trestnom konaní či ďalším orgánom verejnej moci.

Doba spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané a uchovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalej po dobu, po ktorú je Spoločnosť povinná ako správca osobné údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu, na ktorú ste Spoločnosti udelili súhlas. V ostatných prípadoch vyplýva doba spracovania z účelu spracovania, ktorému musí byť primeraná, alebo je daná právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

Práva dotknutej osoby

Ako subjekt údajov máte v súvislosti so spracovaním osobných údajov práva vyplývajúce z právnych predpisov a ktorá môže uplatniť.

Máte právo požiadať Spoločnosť o poskytnutie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov.

Máte právo, aby Spoločnosť bez zbytočného odkladu opravila nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásení.

Máte právo, aby Spoločnosť bez zbytočného odkladu vymazala osobní údaje, ktoré sa Vás týkajú, a Spoločnosť má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak je daný niektorý z dôvodov ustanovených GDPR.

Máte právo, aby Spoločnosť obmedzila spracovanie osobných údajov, v prípadoch stanovených GDPR.

Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ak Spoločnosť spracováva osobné údaje z nasledujúcich dôvodov:

  • spracovanie je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je poverená Spoločnosť
  • spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Spoločnosti alebo tretej strany
  • na účely priameho marketingu
  • na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli Spoločnosti, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi, bez toho, aby tomu Spoločnosť bránila, a to v prípadoch ustanovených GDPR, právo na prenosnosť osobných údajov.

Ak je spracovanie osobných údajov založené na Vami poskytnutom súhlasu so spracovaním osobných údajov, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Ak sa domnievate, že došlo k porušeniu právnych predpisov v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov, máte právo podať sťažnosť u dozorného úradu. Dozorným úradom je
Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
https://dataprotection.gov.sk/

Ako ste s našou prácou spokojní?

Pavel TP Trojánek
Pavel TP Trojánek
Zobraziť viac
Milá zákaznícka podpora, profesionálny servis, kvalitné výrobky. Ďakujeme!
Veronika Cabúková
Veronika Cabúková
Zobraziť viac
Parádna a rýchla komunikácia :). Rýchlo prišli, vymerali, vyhotovili a včera nainštalovali :). Za mňa spokojnosť. Sú krásne :).
Martin Novotný
Martin Novotný
Zobraziť viac
Skvelý prístup, rýchle jednanie a hlavne skvelo odvedená práca!
Veronika Podešvová
Veronika Podešvová
Zobraziť viac
Rýchla komunikácia, skvelý prístup👌😎 môžem len doporučiť, vďaka chalani!
Predošlé
Ďalšie

Povianočný výpredaj žalúzií

ak si objednáte tieniaciu techniku za viac ako 821,77 €, dostanete od nás difuzér zadarmo

Stačí jediné. Aby hodnota objednávky bola viac než 821,77 €. Nechajte si skrášliť interiér difuzérom a dýchajte čerstvý vzduch.